Start
Om Utanförskapets pris
Nyheter
Rapporter
Föreläsningar
Kontakt
Login

Om Utanförskapets pris

Vad är samhället redo att betala för att rädda människor från utanförskap?
Och vad kostar det att låta bli? Det går inte att värdera mänskligt lidande i pengar,
men det är möjligt att visa att förebyggande projekt mot utanförskap lönar sig.

Om vi vet att det är lönsamt, vad ska vi satsa på och hur ska vi prioritera?


Det lönar sig att investera tidigt

Tidiga förebyggande insatser är avgörande för att barn som riskerar att hamna i utanförskap inte ska göra det. Dessutom är kostnaden för förebyggande åtgärder betydligt lägre än utanförskapets slutgiltiga pris. Trots det drar många kommuner och landsting ner på sin förebyggande verksamhet. Vi vill med den här webbsajten få fler att se tidiga insatser och investeringar i människor som lönsamt. Det vill säga när individen är ung och ännu inte hamnat i utanförskap.

På uppdrag av Skandia Idéer för livet har forskare från Uppsala universitet visat att det finns goda förutsättningarna att förse kommuner med verktyg för att beräkna och få fram ett konkret ekonomiskt beslutsunderlag för att värdera effekter av förebyggande insatser och minska kostsamma utfall på sikt.

Med kunskap om relativa risker och preventiva insatsers effektivitet kan antal barn som undviker olika former av utanförskap skattas. Utifrån det kan samhällsbesparingar beräknas eftersom utanförskapets pris är väl känt genom Skandias tidigare arbete. Forskargruppen har i en förstudie visat att det är möjligt att värdera effekter av ett antal kommunala insatser i syfte att förebygga beteendeproblem hos barn och unga, på kort och lång sikt, både i monetära och hälsotermer.

Det yttersta syftet från samhällets sida med att göra sociala investeringar är att minska människors lidande och öka deras välbefinnande. I verkligheten är det dock inte obetydligt om investeringen kan anses lönsam även i ekonomisk bemärkelse när ett beslut ska fattas. Forskargruppens uppdrag blev därför att analysera och belysa frågeställningarna ur ett kommunalt perspektiv där horisontella prioriteringar görs och skarpa beslut måste fattas.

Nu fortsätter arbetet med att med att ta fram en fullständig beräkningsmodell (en katalog av förebyggande insatsers värde) som inkluderar fler förebyggande insatser, en dataapplikation och även en skriftlig manual. En anpassning av modellen och den medföljande manualen ger användare på kommunal nivå möjlighet att producera egna skattningar av potentiella kostnadsbesparingar och hälsovinster utifrån lokala data och behov.

För att lyckas med sociala investeringar är uppföljning och utvärdering nödvändigt, det spelar ingen roll om man via modellerna kan se samhällsekonomiska vinster och effekter man inte följer programmen, följer upp och utvärderar det arbete man utför. Modellerna ska ge underlag för att kunna fatta beslut men ger inga garantier för framtida resultat så länge man inte utvärderar det man gör.

Ett kalkylverktyg för samhälsekonomiska bedömningar

Nationalekonomerna Ingvar Nilsson och Anders Wadeskog har studerat utanförskapets, preventionens och rehabiliteringens ekonomi i cirka 35 års tid. Arbete inleddes 1978 med att kartlägga olika former av utanförskap och kostnader för detta. Valet hamnade på missbruk, alkoholism, sjukskrivning och arbetslöshet.
De har utvecklat beräkningar som visar vad utanförskap kostar för enskilda kommuner, myndigheter och samhället i stort. Genom beräkningsverktyg och kalkylmodeller blir det möjligt att räkna fram samhällsvinsten för enskilda projekt. Skandia Idéer för livet har publicerat flera uppmärksammade rapporter, föreläst för massor av politiker och tjäntemän och utbildat hundratals beslutsfattare och ekonomer i mer än 110 svenska och danska kommuner.

Skandia bryr sig på riktigt

Vi har varit aktiva i utvecklingen av Sverige i över 150 år. För oss är det viktigt att agera förebyggande och långsiktigt både i rollen som företag och samhällsaktör. Det billigaste sättet att lösa problem är att se till att de aldrig uppstår. Genom att ta fram metoder och verktyg för att implementera ett förebyggande förhållningssätt, skapar vi både mänskliga och ekonomiska vinster. Idéer för livets socioekonomiska initiativ Utanförskapets Pris, är ett sätt att sprida och tydliggöra det synsättet.
Skandia Idéer för livet har genom att utbilda kommuner och andra organisationer i beräkningsverktyget gett dem möjligheter att sätta in sina siffor och göra egna prognosberäkningar för att få fram kostnader, siffor och nyckeltal.

 

Lena Hök Hållbarhetschef och chef Idéer för livet, om utanförskapets pris och vikten av att prioritera förebyggande arbete.

Sverige är ett ekonomiskt välmående välfärdssamhälle. Ändå hamnar många utanför. Det medför inte bara mänskligt lidande, utan även enorma kostnader. Med tidiga förebyggande insatser går det att förhindra att människor hamnar utanför.

I procent

Ca 13 % av en årskull hamnar utanför samhället.

I kronor

10-15 miljoner per person och 144 miljarder per årskull.

Beställ vår bok

Sociala investeringar och förebyggande arbete - läs vår bok!